about

about-image-01บริษัท อินเตอร์แอคทีฟ โซลูชั่น จำกัด เริ่มการให้บริการตั้ง แต่ ปี 2010 โดย เป็นที่ปรึกษาการวางระบบ และออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล และ วางระบบการจัดการ ทางด้าน การบริหารจัดการ ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ งานที่ครอบคลุม ในส่วนงาน ทางด้าน IT , IT Management , System Solution for Management , Media Assets Management , Broadcast , IT Broadcast , Studio On Air , Studio Productions , Control Room , Conference Room เป็นต้น

บริษัทให้บริการกับลูกค้าอย่างเป็นกันเอง ในลักษณะการเป็น Partner คู่คิด และสร้างสรรค์ โครงการต่าง ๆ ร่วมกันกับลูกค้า ตั้งแต่การวางแผน, ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา, กำหนดงบประมาณ บริหารจัดการ, กำหนดขอบเขตการบริหารงาน ,ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงาน พร้อมกับ ศึกษาและปรับปุรงเพื่อให้บรรลุประโยชน์สูงสุดตามที่ได้วางเป้าหมายไว้

ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดี จากลูกค้าไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานของภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ได้มั่นใจในทีมงานที่มีคุณภาพและเข้าใจโครงการอย่างลึกซึ้ง และบริหารจัดการโครงการให้อยู่ในแผนงานอย่างรัดกุม เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกๆ โครงการ